காத்தான்குடி நகர சபை விடுக்கும் முக்கிய அறிவித்தல்

விற்பனையினை மேம்படுத்தல் என்ற பேரினில் வீடு வீடாகச் சென்று  பெண்களின் தொலை பேசி இலக்கங்களை சேகரிப்பது தொடர்பில் அவதானமாக இருங்கள்.

No comments