மகத்தான பணியாற்றிய பணிப்பாளர் பாராட்டி கெளரவிப்பு

கல்விக்காக மகத்தான பணியாற்றிய காத்தான்குடி பிரதேச கல்விப் பணிப்பாளர் சாமஸ்ரீறி தேசமானிய அல்ஹாஜ் MACM பதுர்தீன் அவர்கள் பூனெச்சிமுனை  மட்/மம/ இக்றா வித்தியாலய அதிபர் ABM.றசூல் மற்றும் பெற்றோர் சமூகத்தால் நினைவுச் சின்னம் விழங்கி கெளரவித்த வேளை

No comments