மட்டக்களப்பு மத்தி வலயக் கல்விப்பணிப்பாளருக்கு காத்தான்குடி ஹைறாத் வித்தியாலய பாடசாலை சமூகத்தினரால் வாழ்த்தி வழங்கப்பட்ட வாழ்த்துப்பா.....

மட்டக்களப்பு மத்தி  வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் டாக்டர் SMMA. Umar Moulana SLEAS அவர்கற்கு காத்தான்குடி ஹைறாத் வித்தியாலய பாடசாலை சமூகத்தினரால் வாழ்த்தி வழங்கப்பட்ட வாழ்த்துப்பா.....  கவிதையாக்கம் அஜீரா கலீல்தீன் (அதிபர்)

ஏ.எல்.டீன் பைரூஸ்No comments