குடிப்பழக்கம்குடிப்பழக்கம் எந்த இடத்தில் மோசமாகிறதென்றால் குடிப்பதால் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். அதிலிருந்து மீள மீண்டும் அதிகம் குடிக்கிறார்கள். மீண்டும் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள்.

No comments