அனர்த்தத் முன்னாயத்தச் செயற்பாட்டுக்கான பயிற்சியாளர்களுக்கான பயிற்சி நெறி


VwhT+u; V.vr;.V. `{i]d; 

r%jha kl;lj;jpd; Clhf mdu;j;j Kfhikj;Jt jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;jy; jpl;lj;jpd; fPo; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; mdu;j;jj; Kd;dhaj;jr; nraw;ghl;Lf;fhd gapw;rpahsu;fSf;fhd gapw;rp newp ,d;W jpq;fl;fpoik nfhOk;G mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; Clhf  kl;lf;fsg;G khtl;l mdu;j;j Kfhikj;Jt myfpd; xUq;fpizg;Gld; eilngw;wJ.


,uz;L ehl;fisf; nfhz;l ,g; gapw;rpahsu;fSf;fhf gapw;rp newpapy; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; 14 gpuNjr nrayhsu; gpupTfspYk; gzpahw;Wk; r%u;j;jp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs;> epUthff; fpuhkNritahsu;fs;> mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; fye;J nfhz;ldu;.

kl;lf;fsg;G khtl;l mdu;j;j Kfhikj;Jtg; gpuptpd; cjtpg;gzpg;ghsu; vk;.V.rp.vk;.wpah]; jiyikapy; eilngw;w ,jd; Muk;g epfo;tpy;> kl;lf;fsg;G khtl;l Nkyjpf murhq;f mjpgu; - fhzp jpUkjp et&guQ;rpdp  KFe;jd;> rKu;j;jp j; jpizf;f gzpg;ghsu; jpUkjp V.ghf;fpauh[h> mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; gapw;rp kw;Wk; tpopg;Gzu;Tg; gpuptpd; gzpg;ghsu; Rfj; jprehaf;f> kl;lf;fsg;G thepiy mtjhd epiyaj;jpd; mjpfhup Nf.#upaFkhu;> rKu;j;jpj;jpizf;fs jiyikaf rpNu];l Kfhikahsu; rk;gh [hdf Xgjh cs;spl;NlhUk; fye;J nfhz;ldu;.


kl;lf;fsg;G khtl;lkhdJ ,aw;if kw;Wk; nraw;if mdu;j;jq;fshy; ghjpf;fg;gLfpd;w khtl;lk; vd;gJld;> nts;sk;> tul;rp> #whtsp vd ,aw;ifapd; midj;J mdu;j;jq;fisAk; vjpu; nfhs;Sk; khtl;lKkhFk;.

me;j tifapy;> khtl;lj;jpYs;s kf;fis mdj;jj;jpw;F Kd; > mdu;j;j Ntis> mdu;j;jj;jpw;F gpd; vd midj;Jf;fhyq;fSf;Fk; Vw;w tifapy; jahu; gLj;Jk; tifapy; gapw;rp newpfisAk; xj;jpiffisAk; khtl;l mdu;j;j Kfhikj;Jt myF Nkw;nfhz;L tUtjhf murhq;fj; jfty; jpizf;fsj;jpd; khtl;l Clfg;gpupT njuptpj;jJ. 

mjd; xU gFjpahf ,e;j gapw;rpahsu;fSf;fhd gapw;rp newp eilngw;wJ. ,g; gapw;rpfis epiwT nra;j gpd;du; ,tu;fs; fpuhk kl;l> gpuNjr kl;lq;fspy; kf;fis tpopg;G+l;Lk; jahu;gLj;Jk; nraw;ghLfspy; <LglTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.No comments