மட்டக்களப்பு மாநகர எல்லைக்குள் தனியார் வகுப்புக்களுக்கு 2 வாரங்கள் தடை


VwhT+u; V.vr;.V. `{i]d 
kl;lf;fsg;G khefu vy;iyf;Fs; vjpu;tUk; 02 thuq;fSf;F vJtpjkhd gpuj;jpNaf tFg;Gf;fisAk; jil nra;Ak; jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;Ls;sJld;> rhjhuz jug; guPl;ir Kbe;jTld; Muk;gpf;fg;gLk; Gjpa cau;ju tFg;Gf;fSf;Fk; jil tpjpf;Fk; jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;Ls;sjhf kl;lf;fsg;G khefu Kjy;tu; jp.rutzgtd; njuptpj;jhu;.
fle;j tpahof;fpoik eilngw;w 10MtJ mku;tpy; ,e;j jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;ljhfTk; ,d;iwa jpdk; Kjy; mjid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjhfTk; mtu; njuptpj;jhu;.
jw;nghOJ ghlrhiyfs; midj;Jk; tpLKiwapy; ,Uf;fpd;wJ. Mdhy; vq;fsJ gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSf;fhd Mrpupau;khu; clNd tFg;Gf;fis Muk;gpj;J tpl;lhu;fs;. ghlrhiy khztu;fSf;F vJtpjkhd xU nghOJ Nghf;FfSk; ,y;iy. vdNt xU jPu;khdj;jpid epiwNtw;wyhk; vd;W epidf;fpd;Nwd;. cau;ju khztu;fs; kw;Wk; Gyikg;guprpy; khztu;fs; jtpu;e;j midj;J tFg;Gf;fisAk; 02 thuq;fSf;F vJtpjkhd gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSk; elhj;jf; $lhJ.
,uz;L thuj;jpw;F midj;J gpuj;jpNaf tFg;Gf;fSk; epUj;jg;gl Ntz;Lk; vd;W xU jPu;khdj;jpid epiwNtw;wp cupa rl;l Vw;ghLfSf;F Clhf Mizahsu; me;j jPu;khdj;jpid m%y;gLj;Jk; tifapy; jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;Ls;sJ vd;Wk; Kjy;tu; NkYk; njuptpj;jhu;.
fle;j tpahof;fpoik eilngw;w mku;tpy; Kjy;tu; Kd;nkhope;j gpuj;jpNaf tFg;Gf;fs; njhlu;gpy; Kd;itj;j gpNuuiz njhlu;gpy; khefu rig cWg;gpdu; Fkhurhkp fhe;juh[h fUj;Jj; njuptpf;ifapy;>
jw;nghOJ rhjhud ju guPl;ir ele;J nfhz;L ,Uf;fpd;wJ. ,e;j Neuj;jpy; nghJ ikjhdq;fspy; ,uT Ntisfspy; 09.00 - 10.00 kzp tiuf;Fk; epfo;rpfs; muq;NfWfpd;wd.
vq;fSila gpuNjrj;jpy; xU fpU];jt rig xd;W nrd;w thuk; ,uT 10.00 - 11.00 kzp tiuf;Fk; eilngUfpd;wJ. ,jw;F mDkjp toq;FtJ ahu;? jaT nra;J ,e;j guPl;ir eilngUfpd;w fhyj;jpy; ve;j rka epfo;rpNah my;yJ ve;j fiy epfor;;rpNah Neuk; fle;j mDkjpapid toq;ff; $lhJ vd;gjid khefu rigAk; ,jid ftdj;jpy; vLj;J nraw;gl Ntz;Lk;.
,J njhlu;gpy; nfsut Kjy;tu; njuptpf;ifapy;> Vq;fsJ midj;J ikjhdq;fSk; khefu rigapd; nghUg;gpy; ,Uf;fpd;wJ vd epidf;fpd;Nwd;. ,J rl;l m%yhy; Vw;gLfpd;w gpur;ridNa. cWg;gpdu;fshfpa cq;fSf;Fk; nghUg;G ,Uf;fpd;wJ.
cq;fsJ gpuNjrj;jpy; rl;l tpNuhjkhf ,t;thwhd nraw;ghLfs; eilngw;why; cldbahf khefu rigAld; njhlu;G nfhz;L mtw;iw rl;l eiltbf;iff;F cw;gLj;j Ntz;Lk; vd;W Nfl;L ,e;j jPu;khdj;jpid epiwNtw;WkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;.
gpujp Kjy;tu; Nf.rj;jparPyd; jw;nghOJ fy;tpg; nghJr; rhjhud ju guPl;ir eil ngUfpd;wJ. me;j guPl;ir epiwT ngw;w gpd;du; me;j khztu;fSf;F cldbahf fh.ngh.j cau;ju tFg;Gf;fis Muk;gpj;J tpLfpd;wdu;. mtu;fSf;Fk; guPl;ir Kbe;j gpw;ghL ,e;j ,uz;L thuq;fis mtu;fSf;Fk; xJf;fpf; nfhLj;jhy; mtu;fSk; me;j tpLKiwapd; re;Njh\khd Kiwapy; gad;gLj;Jtu; vd mtu; jdJ fUj;jpid njuptpj;J Kbj;jhu;.
,jidj; njhlu;e;J ,j;jpUj;jq;fSld; Kjy;tuhy; Kd;nkhopag;gl;l jPu;khdk; epiwNtw;wg;gl;lJ.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...

முக்கிய குறிப்பு :

எமது இணையதளத்தில் செய்திகளுக்கும் கட்டுரைகளுக்கும் வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் ஆசிரியர் குழுவால் தணிக்கை செய்யப்பட்டு பிரசுரமாகும் வகையில் மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாசகர்களின் கருத்துக்களுக்கு எமது நிர்வாகமோ அல்லது அதன் ஆசிரியர் குழுவோ எந்தவிதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள். நாகரீகமற்ற மற்றும் பிறர் மனதை புண்படுத்தகூடிய கருத்துகளை / வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும்படி வாசகர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். =============================================================== உங்களது மேலான கருத்துக்களையும் ஆலோசனைகளையும் எதிர்பார்கிறோம் இந்த வலைதளம் வளாச்சிக்கு நிறை - குறைகளை சுட்டி காட்டவும் உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.