அனர்த்தத் முன்னாயத்தச் செயற்பாட்டுக்கான பயிற்சியாளர்களுக்கான பயிற்சி நெறி


VwhT+u; V.vr;.V. `{i]d; 

r%jha kl;lj;jpd; Clhf mdu;j;j Kfhikj;Jt jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;jy; jpl;lj;jpd; fPo; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; mdu;j;jj; Kd;dhaj;jr; nraw;ghl;Lf;fhd gapw;rpahsu;fSf;fhd gapw;rp newp ,d;W jpq;fl;fpoik nfhOk;G mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; Clhf  kl;lf;fsg;G khtl;l mdu;j;j Kfhikj;Jt myfpd; xUq;fpizg;Gld; eilngw;wJ.


,uz;L ehl;fisf; nfhz;l ,g; gapw;rpahsu;fSf;fhf gapw;rp newpapy; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; 14 gpuNjr nrayhsu; gpupTfspYk; gzpahw;Wk; r%u;j;jp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs;> epUthff; fpuhkNritahsu;fs;> mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; fye;J nfhz;ldu;.

kl;lf;fsg;G khtl;l mdu;j;j Kfhikj;Jtg; gpuptpd; cjtpg;gzpg;ghsu; vk;.V.rp.vk;.wpah]; jiyikapy; eilngw;w ,jd; Muk;g epfo;tpy;> kl;lf;fsg;G khtl;l Nkyjpf murhq;f mjpgu; - fhzp jpUkjp et&guQ;rpdp  KFe;jd;> rKu;j;jp j; jpizf;f gzpg;ghsu; jpUkjp V.ghf;fpauh[h> mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; gapw;rp kw;Wk; tpopg;Gzu;Tg; gpuptpd; gzpg;ghsu; Rfj; jprehaf;f> kl;lf;fsg;G thepiy mtjhd epiyaj;jpd; mjpfhup Nf.#upaFkhu;> rKu;j;jpj;jpizf;fs jiyikaf rpNu];l Kfhikahsu; rk;gh [hdf Xgjh cs;spl;NlhUk; fye;J nfhz;ldu;.


kl;lf;fsg;G khtl;lkhdJ ,aw;if kw;Wk; nraw;if mdu;j;jq;fshy; ghjpf;fg;gLfpd;w khtl;lk; vd;gJld;> nts;sk;> tul;rp> #whtsp vd ,aw;ifapd; midj;J mdu;j;jq;fisAk; vjpu; nfhs;Sk; khtl;lKkhFk;.

me;j tifapy;> khtl;lj;jpYs;s kf;fis mdj;jj;jpw;F Kd; > mdu;j;j Ntis> mdu;j;jj;jpw;F gpd; vd midj;Jf;fhyq;fSf;Fk; Vw;w tifapy; jahu; gLj;Jk; tifapy; gapw;rp newpfisAk; xj;jpiffisAk; khtl;l mdu;j;j Kfhikj;Jt myF Nkw;nfhz;L tUtjhf murhq;fj; jfty; jpizf;fsj;jpd; khtl;l Clfg;gpupT njuptpj;jJ. 

mjd; xU gFjpahf ,e;j gapw;rpahsu;fSf;fhd gapw;rp newp eilngw;wJ. ,g; gapw;rpfis epiwT nra;j gpd;du; ,tu;fs; fpuhk kl;l> gpuNjr kl;lq;fspy; kf;fis tpopg;G+l;Lk; jahu;gLj;Jk; nraw;ghLfspy; <LglTs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...

முக்கிய குறிப்பு :

எமது இணையதளத்தில் செய்திகளுக்கும் கட்டுரைகளுக்கும் வாசகர்கள் பதிவு செய்யும் கருத்துக்கள் ஆசிரியர் குழுவால் தணிக்கை செய்யப்பட்டு பிரசுரமாகும் வகையில் மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாசகர்களின் கருத்துக்களுக்கு எமது நிர்வாகமோ அல்லது அதன் ஆசிரியர் குழுவோ எந்தவிதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள். நாகரீகமற்ற மற்றும் பிறர் மனதை புண்படுத்தகூடிய கருத்துகளை / வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும்படி வாசகர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். =============================================================== உங்களது மேலான கருத்துக்களையும் ஆலோசனைகளையும் எதிர்பார்கிறோம் இந்த வலைதளம் வளாச்சிக்கு நிறை - குறைகளை சுட்டி காட்டவும் உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.